Latvijas Lauku attīstības ekspertu pieredze palīdz Moldovai pārņemt Eiropas pieejas lauku attīstībai

Biedrības "Latvijas Lauku forums" sadarbības partneris Moldovā biedrība "Pro Cooperare Regionala" parakstījis sadarbības memorandu par iesaisti LEADER pieejas* īstenošanā Moldovā nacionālā mērogā. Memorands paredz sadarbību un informācijas apmaiņu starp valsts un nevalstiskajām organizācijām, kas ir būtisks priekšnosacījums veiksmīgai LEADER pieejas ieviešanai Moldovā un veicina pilsoniskās sabiedrības iesaisti politikas plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesos, stiprinot demokrātijas vērtības Moldovā. Sadarbības memoranda noslēgšanā nozīmīga loma bijusi no Latvijas lauku aktīvistiem un ekspertiem pārņemtā prakse par iedzīvotāju līdzdalību savas teritorijas attīstības veidošanā, kas palīdz Moldovā spēcināt sabiedrības iesaisti plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesos par lauku attīstību.

Biedrība “Latvijas Lauku forums” ir gandarīta par iespēju sniegt savu pieredzi lauku teritoriju attīstībā un LEADER pieejas iedzīvināšanai Moldovā, jo ieguldītais darbs ir bijis būtisks un pēc trīs gadu darba ir redzami nozīmīgi rezultāti gan vietējā, gan nacionālā līmenī. Kā vienu no būtiskākajiem rezultātiem var minēt to, ka projekts tiešā veidā ir veicinājis sadarbības partnera Moldovā kapacitātes stiprināšanu - “Pro Cooperare Regionala” no reģionāla līmeņa lauksaimnieku organizācijas kļuvusi par organizāciju, kas piedalās nacionāla līmeņa un Eiropas Savienības procesos par dažādiem lauku attīstības jautājumiem. “Pro Cooperare Regionala” gūtā pieredze, zināšanas un īstenotās aktivitātes, kas stiprinājušas vietējās kopienas un popularizējušas LEADER pieeju Moldovā sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu, sniegs būtisku ieguldījumu turpmākajiem LEADER pieejas iedzīvināšanas procesiem Moldovā nacionālā līmenī, ko apliecina 2016.gada 21.decembrī Moldovas Zemkopības ministrijā parakstītais sadarbības memorands par LEADER pieejas ieviešanu Moldovā ar 2017. gadu, kuru parakstīja arī organizācija “Pro Cooperare Regionala”. Memorands paredz organizācijas iesaisti LEADER pieejas iedzīvināšanas procesā Moldovā un iespēju sniegt savu redzējumu, zināšanas un pieredzi LEADER politikas veidošanas un normatīvo aktu izstrādes procesā.

Biedrība “Latvijas Lauku forums” ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas atbalstu kopš 2014. gada īstenojusi attīstības sadarbības aktivitātes Moldovā, ar mērķi nodot Latvijas lauku attīstības pieredzi, veidojot vietējās publiskās-privātās partnerības, jeb vietējās rīcības grupas un īstenojot sabiedrības virzītas vietējās attīstības LEADER pieeju. Aktivitāšu ietvaros sniegtas zināšanas un metodisks atbalsts par vietējo partnerību veidošanu, iedzīvotāju aktivizēšanu, iesaisti savas teritorijas attīstības veidošanā un LEADER pieejas pamatprincipiem Moldovas Ziemeļu reģiona vietējā līmeņa nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem, mājražotājiem, lauku skolām un pašvaldību pārstāvjiem. Latvijas Lauku forums arī veicis nozīmīgas aktivitātes reģionālā un nacionālā līmenī, kuru mērķis ir veicināt sadarbību starp dažādām organizācijām un lauku tīkla izveidi Moldovā, kas ir viens no priekšnosacījumiem veiksmīgai lauku teritoriju attīstībai un LEADER pieejas iedzīvināšanai Moldovā. Aktivitāšu īstenošanā tika iesaistītas Latvijas Lauku foruma biedru organizācijas, vietējās rīcības grupas, un pieredzējuši Latvijas lauku attīstības eksperti, kas nodrošināja praktiskas un plašas pieredzes nodošanu Moldovai.

Moldova ir viena no Latvijas prioritārajām attīstības sadarbības politikas partnervalstīm kopš 2005. gada. Galvenās sadarbības jomas ir publiskās pārvaldes attīstība un spēju stiprināšana, atbalsts decentralizācijas procesā un vietējās/reģionālās pārvaldes stiprināšana, atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un eksportspējas stiprināšanai. 2016. gadā divpusējās attīstības sadarbības ietvaros ar Ārlietu ministrijas atbalstu Moldovā tika realizēti pieci projekti atbilstoši iepriekš minētajām jomām.

Latvija divpusējā attīstības sadarbībā īpaši uzsver atbalstu ES Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīm, pamatojoties uz Latvijas ārpolitikas prioritātēm, partnervalstu pieprasījumu, Latvijas ekspertīzes priekšrocībām un donoru koordinācijas principiem efektīvai atbalsta sniegšanai. Līdz ar to Latvija arī turpmāk atbalstīs Moldovas reformu kursu, daloties ar tās eirointegrācijas pieredzi attīstības sadarbības ietvaros.

 

Svetlana Tomsone,
Latvijas Lauku forums
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

Dārza nojumes Metināšanas piederumi