KNAB aicina valdību nodrošināt biroja neatkarību un stiprināt kontroli valsts pārvaldē

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) Ministru prezidentam iekļaušanai valdības deklarācijā iesniegtajos priekšlikumos rosina nodrošināt KNAB neatkarību un stiprināt korupcijas novēršanu un apkarošanu valsts reģionos un privātajā sektorā.

KNAB kā vienu no prioritārajām jomām, kas jārealizē nākamajai valdībai, izvirzījis efektīvas, visaptverošas, neatkarīgas un politiski neitrālas KNAB darbības nodrošināšanu, tādējādi sekmējot valsts amatpersonu darbību sabiedrības interesēs un novēršot nelietderīgu budžeta līdzekļu izmantošanu savtīgiem mērķiem. Ņemot vērā korupcijas risku izvērtējumu Latvijas reģionos un apkopotos datus par reģionos izdarītajiem likumpārkāpumiem, kas saistīti ar korupciju, KNAB rosina stiprināt korupcijas novēršanu un apkarošanu valsts reģionos. Tādējādi arī tiktu realizēta likumā un Ministru kabineta (MK) apstiprinātajā KNAB darbības stratēģijā noteiktā prasība par KNAB struktūru, kas paredz teritoriālās nodaļas.

Korupcijas novēršanas jomā KNAB atkārtoti rosina paaugstināt institūciju iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti, ieviešot atbilstošas procedūras un nosakot institūciju vadītāju atbildību par to īstenošanu. KNAB aicina premjeru stiprināt valsts pārvaldes iestāžu iekšējo kontroli par pieņemtajiem lēmumiem un finanšu līdzekļu izlietošanu.

KNAB ir secinājis, ka daudzu institūciju vadība neuzņemas atbildību par regulāru pretkorupcijas pasākumu nodrošināšanu, iestādēs netiek veikta sistemātiska korupcijas risku aktualizēšana, darbinieki netiek informēti un izglītoti par normatīvo aktu un ētikas prasībām, karjeras izaugsmi un atalgojumu neietekmē izdarītie dažāda veida pārkāpumi, amatos ar korupcijas risku personas tiek nodarbinātas pastāvīgi, nepiemērojot rotāciju, pieņemtie lēmumi netiek atkārtoti pārbaudīti vai veikti citi sistēmiski korupcijas novēršanas pasākumi. Tāpēc publiskajā sektorā jānostiprina valsts amatpersonu disciplināratbildības institūts, sagatavojot un pieņemot vienotu disciplināratbildības likumu.

Uzskatot, ka viens no svarīgākajiem korupcijas kontroles uzlabošanas jautājumiem ir atbildība par publiskajiem iepirkumiem, un ņemot vērā, ka publiskie iepirkumi ir būtisks valsts budžeta līdzekļu izlietošanas mehānisms, kas Latvijā saistās arī ar augstiem korupcijas riskiem, KNAB rosina piemērot atbildību par pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā un beidzot nozīmēt institūciju, kas uzrauga šo jomu.

Jaunajai valdībai KNAB rosina stiprināt pretkorupcijas aktivitātes privātajā sektorā, paredzot un piemērojot atbildību par lēmumu pieņemšanu un finanšu līdzekļu nepamatotu izlietojumu ne tikai valsts amatpersonām un darbiniekiem, bet arī komersantiem.

Politiskās atbildības un darbības atklātuma stiprināšanas jomā KNAB rosina pieņemt MK ētikas kodeksu, nodrošināt lobēšanas procesa atklātību un politisko partiju finansēšanas no valsts budžeta sistēmas efektīvu darbību un uzraudzību.

MK ētikas kodeksa pieņemšana veicinātu sabiedrības atbalstu valdībai un garantētu nosprausto mērķu sasniegšanu tiesiskas valsts stiprināšanā, korupcijas izskaušanā, atbildīgā rīcībā ar mantu un finanšu resursiem un "ēnu" ekonomikas apkarošanā. KNAB vairākkārtēji ir vērsis uzmanību uz to, ka daudzās izpildvaras institūcijās un valsts civildienestā jau ir nostiprinājušās noteiktas profesionālās ētikas tradīcijas, bet politiskajā vidē tās tiek akceptētas pamazām un tikai 2006.gadā tika pieņemts Saeimas ētikas kodekss, bet Ministru kabinetam tāda joprojām nav.

KNAB arī rosina nodrošināt lobēšanas procesa atklātību atbilstoši Eiropas Padomes iniciatīvām. Dažādu sabiedrības grupu iespējas ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu ir būtiska demokrātijas sastāvdaļa. Tomēr, lai stiprinātu pārliecību, ka šis process ir balstīts uz vienlīdzīgām iespējām un nav atkarīgs no finansiālām saistībām, ir jānodrošina atklātību par tām personām, kuras lobē institūciju lēmumus. Lobēšanas procesa atklātības nepieciešamību un iespējamos risinājumus KNAB jau norādījis septembrī valdībā iesniegtajā koncepcijā "Informācijas par lobētājiem publiskās pieejamības nodrošināšana".

KNAB sagatavotos ierosinājumus iekļāvis nosūtītajā vēstulē Ministru prezidentam V.Dombrovskim par Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību projektā ietveramajiem uzdevumiem attiecībā uz valdības ilgtermiņa politiskajiem mērķiem un prioritātēm tiesiskas valsts stiprināšanā un korupcijas izskaušanā.

Ar KNAB vēstuli Ministru prezidentam V.Dombrovskim var iepazīties KNAB mājaslapā internetā.

KNAB
Par šo rakstu nav saņemts neviens komentārs.
Pievienot komentāru
Vārds:
e-pasts:Aktuālās ziņas

mēbeļu izgatavošana
apdrošināšana  octa  dziļurbums